verze: 2

Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace ze dne 21. května 2018 v souvislosti s nařízením GDPR pro klienty, resp. zájemce o pojištění
 
 • totožnost a kontaktní údaje správce: JARO, pojišťovací a finanční společnost, s.r.o., zastoupená Romanem Kumstátem, jednatelem společnosti (dále jen „Naše společnost“)
 • osobní údaje se získávají na základě zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) a písm. c) nařízení GDPR
 • osobní údaje budou uloženy po dobu existence smluvního vztahu mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a klientem (subjektem údajů), prodlouženou o dobu, kdy je možné uplatnit pojistné plnění, resp. domáhání se náhrady škody, vyplývající ze smluvního vztahu, popř. po dobu, po kterou právní předpisy ukládají povinnost uchovávat osobní údaje.
 • poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem vyplývajícím z přípravy na zprostředkování pojistné smlouvy a osobní údaje je nutné uvést do smlouvy z důvodu jednoznačného označení jednající smluvní strany. V případě, že osobní údaje nebudou poskytnuty, může nastat situace, že nebude možné ani zprostředkovat pojistnou smlouvu, případně poskytnout pojistné plnění (protože jednající osoba, resp. příjemce pojistného plnění musí být jednoznačně určen)
 • Naše společnost pověřuje podřízené Naší společnosti k získávání osobních údajů na základě zákona č. 170/2018 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnými pojišťovnami (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) a písm. c) nařízení GDPR
 • jmenovitý seznam vázaných zástupců je možné vyhledat zadáním názvu firmy „JARO, pojišťovací a finanční společnost, s.r.o.“ na internetové stránce ČNBPrávní důvod zpracování osobních údajů

 

    Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta

Poskytnutí souhlasu klienta se zpracováním jeho osobních údajů je zcela dobrovolné. Klient může Naší společnosti udělit souhlas se zpracováním jeho osobních údajů k účelům specifikovaným přímo v souhlasu.

 

    Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta

V rámci poskytování služeb zprostředkování pojištění je Naše společnost povinna (při uzavírání i trvání smluvního pojistného vztahu) zjišťovat a zpracovávat právními předpisy stanovené osobní údaje o svých klientech. Ke zpracování osobních údajů za účelem poskytování služeb klientům není Naše společnost povinna opatřit si jejich souhlas. Odmítne-li klient poskytnout Naší společnosti své osobní údaje, nemohou mu být dle požadavků právních předpisů poskytnuty služby Naší společnosti. Naše společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje svých klientů i bez jejich souhlasu, a to zejména pro účely:
 
 • uchovávání osobních údajů dle povinností stanovených zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
 • provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a plnění povinností vyplývajících z dalších právních předpisů,
 • plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené s klientem,
 • oprávněných zájmů Naší společnosti,
 • ochrany práv a právem chráněných zájmů Naší společnosti.


Zpracovávané osobní údaje

Naše společnost zpracovává o svých klientech níže uvedené údaje, které slouží zejména k účelu kontaktování potenciálního klienta, jeho identifikaci a k další komunikaci při uzavírání smluvního vztahu a poskytování služeb, tj.:
 
 • základní identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, název společnosti, identifikační číslo, místo a stát narození, státní příslušnost, informace o dokladech totožnosti
 • kontaktní údaje, zejména telefon, e-mailovou, poštovní adresu, adresu bydliště, adresu sídla

Pro účely poskytování služeb Naše společnost uchovává a zpracovává také další údaje v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování služeb, plnění smlouvy a plnění zákonných povinností. Výše uvedené osobní údaje klientů společnosti jsou využívány k výše uvedeným účelům, příp. k účelům v rámci klientem uděleného souhlasu.


Lhůty

Naše společnost je povinna uchovávat osobní údaje klientů či potenciálních klientů po dobu stanovenou právními předpisy, zejm. zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. V případě zpracování na základě souhlasu bude společnost zpracovávat údaje po dobu, po kterou jí byl klientem udělen souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Jakmile uplynou lhůty pro zpracování osobních údajů, veškeré osobní údaje klientů, popř. potenciálních klientů, jsou ze systémů Naší společnosti smazány.


Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Naší společnosti: Na Hrázi 3, 796 01 Prostějov nebo na e-mailové adrese jaro@jaropojisteni.cz, popř. způsobem uvedeným níže.


Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vašim základním právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu jaro@jaropojisteni.cz.
Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

Naše společnost je nicméně povinna dále zpracovávat osobní údaje klientů, a to za účelem plnění povinností uložených právními předpisy, jako např. zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod., za účelem plnění povinností v rámci smluvního vztahu s klientem, jakož i za účelem určení, výkonu nebo obhajoby případných právních nároků. Osobní údaje klientů budou nadále zpracovávány pouze z výše uvedených důvodů, a to po právními předpisy stanovenou dobu. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování těchto údajů, k němuž došlo před odvoláním dříve uděleného souhlasu.


Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).
Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.


Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.


Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:
 
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Naše společnost Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.


Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.


Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.
Toto právo máte také v těchto případech:
 
 • zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
 • Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.


Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány


Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.


Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

Uchování klientem zadávaných osobních údajů na těchto stránkách

Pokud zadáváte do některého z formulářů na stránkách www.jaropojisteni.cz kontakt na sebe s tím, že Vás máme kontaktovat, tento Váš osobní údaj nijak nearchivujeme a použijeme ho pouze pro prvotní kontakt s Vámi.

Pokud zadáváte podrobné informace o Vašem vozidle za účelem získat konkrétní nabídku pojištění, pak je nutné souhlasit se zpracováním osobních údajů. Tyto údaje jsou nezbytné pro vytvoření individuální nabídky. Údaje zadané v poptávce jako takové společnost trvale neukládá. Při vzniku smlouvy jsou tyto osobní údaje zpracovány pro splnění právní povinnosti správce, případně pro jiné účely dle získaných souhlasů klienta.
 
Naše webové stránky také využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

 

Cookies

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory „cookies“ umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Užíváme převážně tzv. session cookies (volně přeloženo: cookies omezené na jednu návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslána ani žádné jiné osobní údaje jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:
 
Více informací ke cookies naleznete zde https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

 

Uplatnění práv klienta


Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet:

    E-mailem na: jaro@jaropojisteni.cz
    Telefonicky na čísle: 606 448 172
    Písemně na adrese: Na Hrázi 3, 796 01 Prostějov
Dne 21. května 2018.
Roman Kumstát,
jednatel JARO, pojišťovací a finanční spol. s r. o.