Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD/STÍŽNOSTI
JARO pojištění s.r.o.

1. Úvod

Tento řád stanoví pravidla vyřizování reklamací a stížností společnosti JARO pojištění s.r.o. se sídlem Na hrázi 4551/3, Prostějov, 796 01, Česká republika, IČO: 27856461, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 91816 vedená u Krajského soudu v Brně dne 11.září 2008.


2. Doručení podání

Podání může být uplatněno následujícími způsoby:

 • Osobně na adrese: Na hrázi 4551/3, Prostějov, 796 01, Česká republika
 • Telefonicky na tel. čísle: +420 605 403 040
 • E-mailem na e-mailové adrese: jaro@jaropojisteni.cz


3. Rozdíl mezi reklamací a stížností

Podání bude vždy posuzováno podle jeho obsahu, nikoli podle formálního označení. Rozdíl mezi reklamací a stížností je následující:

 • Reklamace představuje plnění práv z pojistné smlouvy (např. nesouhlas s jeho výší)
 • Stížnost představuje nespokojenost s jakýmkoli jednáním společnosti JARO pojištěni s.r.o.

Stížnost/ reklamace bude vyřízena do 30 dnů od data jejího obdržení společností. V případě složitějších případů může být lhůta pro vyřízení stížnosti/reklamace prodloužena až na 60 dnů. V tomto případě je informován podávající do 30 dnů, že jeho stížnost/reklamace bude vyřízena ve lhůtě dle věty předchozí.


4. Požadavky na Podání

Identifikace Podatele

Aby mohlo být Podání řádně vyřízeno, je třeba uvést osobní údaje, které společnosti JARO pojištění s.r.o. umožní provést identifikaci Podatele, zejména tedy jméno, příjmení a aktuální kontaktní informace.

Předmět a obsah Podání

Podatel musí ve svém vlastním zájmu sdělit výstižnou formou co možná nejvíce podrobností o reklamovaném plnění či předmětu stížnosti. Podání by tedy mělo obsahovat:

 • číslo pojistné smlouvy, ke které se vztahuje
 • označení všech rozhodných skutečností pro posouzení
 • podrobné zdůvodnění Vaší nespokojenosti či namítaného pochybení
 • podklady, na jejichž základě bude možné oprávněnost podání posoudit


5. Nedostatky Podání

a) Pokud Podání nebude obsahovat informace a podklady nezbytné k jeho řádnému a včasnému vyřízení, požádáme Vás o doplnění. Jestliže však taková doplnění neobdržíme tak, abychom mohli Podání včas vyřídit, zamítneme reklamaci či stížnost jako neoprávněnou.

b) Reklamace či stížnost bude zamítnuta jako neoprávněná i tehdy, pokud byla Podatelem podána opakovaně nebo v téže věci rozhodl soud, rozhodce, finančního arbitr, byl-li uzavřen smír či dohoda o narovnání anebo uplynula promlčecí doba.


6. Prostředky nápravy

V případě nespokojenosti s vyřízením Podání se může Podatel obrátit na tyto orgány:

 • Samostatný zprostředkovatel JARO pojištění s.r.o., Na hrázi 4551/3, Prostějov, 796 01 www.jaropojisteni.cz
  jaro@jaropojisteni.cz
  ID datové schránky: 698djcw
 • Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1,
  www.cnb.cz
  mail: podatelna@cnb.cz
  ID datové schránky: bj6755e
 • Mimosoudní řešení sporů řeší, s výjimkou sporů o životním pojištění, Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, Elišky Krásnohorské 110 00, 110 00 Josefov,
  www.ombudsmancap.cz
  mail: kancelar@ombudsmancap.cz
  ID datové schránky: i4ymwu8

Pravomoci ombudsmana ČAP se nevztahují na:

 • spory ze zákonného pojištění zaměstnavatele proti škodám způsobeným pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání
 • spory z pojištění odpovědnosti za provoz vozidla (tzv. povinná odpovědnost)
 • spory z pojištění občanskoprávní odpovědnosti
 • spory poškozených stran, které nejsou spotřebiteli
 • Spory životního pojištění řeší Kancelář finančního arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1 Nové Město. Od 11. května 2022 dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra o spory týkající se penzijních produktů.
  www.financniarbitr.cz
  mail: arbitr@finarbitr.cz
  ID datové schránky: qr9ab9x
 • Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1,
  www.coi.cz
  mail: podatelna@coi.cz
  ID datové schránky: p2fdz5j
 • Řešení sporů on-line v EU na web stránkách: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/
 • Žalobu lze podat u místně příslušného soudu v České republice

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky