Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů

1.Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

 • Název pojišťovacího zprostředkovatele: JARO pojištění s.r.o., IČO: 27856461.
 • Sídlo pojišťovacího zprostředkovatele: Na hrázi 4551/3, Prostějov, 796 01, Česká republika.
 • Činnosti pojišťovacího zprostředkovatele vykonává JARO pojištění, s.r.o. jako samostatný zprostředkovatel.
 • JARO pojištění s.r.o. je zapsána v evidenci České národní banky jako samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, tuto informaci je možné ověřit na internetové stránce: https://www.cnb.cz/cnb/jerrs

2. Vyřizování stížností

Stížnost lze podat písemně na níže uvedených adresách, mailem nebo datovou schránkou:

 • Samostatný zprostředkovatel: JARO pojištění, s.r.o., Na hrázi 4551/3, Prostějov, 796 01, Česká republika
  www.jaropojisteni.cz
  mail: jaro@jaropojisteni.cz
  ID datové schránky: 698djcw
 • Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1,
  www.cnb.cz
  mail: podatelna@cnb.cz
  ID datové schránky: bj6755e
 • Mimosoudní řešení sporů řeší, s výjimkou sporů o životním pojištění, Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, Elišky Krásnohorské 110 00, 110 00 Josefov,
  www.ombudsmancap.cz
   mail: kancelar@ombudsmancap.cz
   ID datové schránky: i4ymwu8

  Pravomoci ombudsmana ČAP se nevztahují na:

  - spory ze zákonného pojištění zaměstnavatele proti škodám způsobeným pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání

  - spory z pojištění odpovědnosti za provoz vozidla (tzv. povinná odpovědnost)

  - spory z pojištění občanskoprávní odpovědnosti

  - spory poškozených stran, které nejsou spotřebiteli

 • Spory životního pojištění řeší Kancelář finančního arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1 Nové Mesto. Od 11. května 2022 dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra o spory týkající se penzijních produktů
  www.finarbitr.cz
  mail: arbitr@finarbitr.cz
  ID datové schránky: qr9ab9x
 • Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
  www.coi.cz
  mail: podatelna@coi.cz
  ID datové schránky: p2fdz5j
 • Řešení sporů on-line v EU na web stránkách: www.ec.europa.eu/odr
 • Žalobu lze podat u místně příslušného soudu v České republice


3. Seznam pojišťoven, pro které je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovat pojištění:

IČO Obchodní název subjektu Adresa sídla / bydliště Datum od
Příjmení jméno / (tituly) Ulice Město, obec PSČ Země
47115971 Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3 Praha 18600 CZ 01.02.2019
63998530 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/23 Praha 18600 CZ 01.02.2019
45534306 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458 Pardubice 53002 CZ 01.02.2019
25073958 Direct pojišťovna, a.s. Nové sady 996/25 Brno 60200 CZ 01.02.2019
45272956 Generali Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 Praha 11000 CZ 01.02.2019
46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Římská 2135/45 Praha 12000 CZ 01.02.2019
63998017 Komerční pojišťovna, a.s. náměstí Junkových 2772/1 Praha 15500 CZ 01.02.2019
47116617 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/21 Praha 18600 CZ 01.02.2019
04257111 Pillow pojišťovna, a.s. Líbalova 2348/1 Praha 14900 CZ 25.09.2020
27116913 Pojišťovna VZP, a.s. Lazarská 1718/3 Praha 11000 CZ 01.02.2019
25345150 Servisní pojišťovna a.s. třída Tomáše Bati 532 Zlín 76302 CZ 01.02.2019
60197501 Slavia pojišťovna a.s. Táborská 940/31 Praha 14000 CZ 01.02.2019
61858714 SV pojišťovna, a.s. Vyskočilova 1481/4 Praha 14000 CZ 01.02.2019
49240480 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 810/136 Praha 16000 CZ 01.02.2019


Zahraniční pojišťovny:

IČO Obchodní název subjektu Adresa sídla / bydliště Datum od
Příjmení jméno / (tituly) Ulice Město, obec PSČ Země
28225619 INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka Hvězdova 1689/2a Praha 14000 CZ 01.02.2019


Samostatný zprostředkovatel zahraniční pojišťovny a pobočky zahr. pojišťovny poskytující přeshraniční služby v ČR dle zákona o distribuci pojištění a zajištění:
IČO Obchodní název subjektu Adresa sídla / bydliště Datum od
Příjmení jméno / (tituly) Ulice Město, obec PSČ Země

Europ Assistance - prostřednictvím pobočky v Irsku 1 promenade de la Bonnette Gennevilliers
92230 FR 01.02.2019


4. Informace o přímém nebo nepřímém držení hlasovacích práv nebo základního kapitálu:

 • pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba, která pojišťovnu kontroluje, nedrží podíl vyšší než 10 % hlasovacích práv zprostředkovatele pojištění,
 • pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba, která pojišťovnu kontroluje, nemá podíl na kapitálu zprostředkovatele pojištění vyšší než 10 %.
 • Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý vlastnický podíl převyšující 10% na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťoven, jejichž produkty zprostředkovává.


5. Odměna zprostředkovatele pojištění za probíhající pojištění nebo změnu pojištění

 • Zprostředkovatel pojištění obdrží provizi za sjednání a správu pojištění

 • Provizi poskytuje pojišťovna
 • Pojišťovací zprostředkovatel je odměňován smluvními pojišťovnami, a to provizním způsobem, který je založený na výplatě provizí pojistitelem. Provize je nejčastěji stanovena procentní sazbou z pojistného hrazeného zákazníkem, popř. při změně pojistné smlouvy z kladného nárůstu pojistného, v závislosti na různých faktorech, typicky na druhu pojistného produktu, pojistné době, výší pojistného či době platnosti pojistné smlouvy
 •  Provize hrazená pojistitelem pojišťovacímu zprostředkovateli je již zahrnuta v pojistném, které hradí zákazník. Na požádání zákazníka poskytne pojišťovací zprostředkovatel další doplňující informace, zejména informace upřesňující výši odměny hrazené v konkrétním případě přímo zákazníkem, resp. není-li to možné, bližší metodu jejího výpočtu.
 • Pojišťovací zprostředkovatel je povinen, jedná-li na základě smlouvy se zákazníkem a vyplývá-li z takové smlouvy pro zákazníka určitá povinnost, sdělit tuto skutečnost zákazníkovi, a na jeho požádání předloží zákazníkovi jedno vyhotovení takovéto smlouvy. 


6. Provize

 • Zákazník nebude hradit žádné provize, odměny, jiné platby včetně finančních nebo nefinančních výhod, ani žádnou jinou pobídku zprostředkovateli pojištění.
 • Zprostředkovatel nesmí při zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou či nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinností určených dle ZDPZ nebo jiných právních norem, včetně neobvyklé úplaty za poskytovanou službu nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální.

7. Pobídky/střet zájmů

Zprostředkovatel, v souladu se zákonem č.170/2018 Sb. (dále jen ZDPZ), vydává vnitřní směrnici Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen Směrnice). Směrnice stanovuje postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů tak, aby nedošlo k poškození zájmu zákazníka. Pokud nelze střetu zájmů zabránit, zprostředkovatel vždy zájmy zákazníka upřednostní před vlastními zájmy.

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky