Vnitřní informační systém

Whisleblowing

Systém oznámení možného protiprávního jednání


Vnitřní oznamovací systém


Společnost JARO pojištění s.r.o., se sídlem Na Hrázi 4551/3, 796 01 Prostějov, IČ: 27856461, (dále „Společnost“) v souladu s ust. § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „ZoOO“) a souvisejícími právními předpisy, zákonem č. 253/2008 Sb. v platném znění, uveřejňuje informace o způsobu, jakým mohou zaměstnanci Společnosti a další níže uvedené oprávněné osoby (dále „Oznamovatel“) podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti, nebo u třetí osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem Spravedlnosti a Finančním analytickým úřadem.

 

Stanovení podmínek a postupů pro přijímání vnitřního oznámení protiprávního jednání zaměstnanců, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání se získanými informacemi je v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména pak Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „právní předpisy“), zákonem č. 171/2023 Sb., zákonem č. 172/2023 Sb., zákonem č. 253/2008 Sb., platném znění1. O jaké protiprávní jednání se může jednat


Dle ZoOO je možné oznámit společnosti nebo příslušnému státnímu orgánu protiprávní jednání které:

a) má znaky trestného činu

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty alespoň ve výši 100 000 Kč,

c) porušuje tento zákon

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:


 • 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných
 • ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • 2. daně z příjmů právnických osob,
 • 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • 4. ochrany spotřebitele,
 • 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • 7. ochrany životního prostředí,
 • 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
 • 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.2. Kdo může být oznamovatelem:


 • zaměstnanec, člen statutárního orgánu, dobrovolník, praktikant, dodavatel dodávek či služeb,
 • žadatel o práci,
 • uchazeč o obdobnou činnost jako je poskytování dodávek či služeb apod.
 • OSVČ spolupracující se společností


Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst.3 písm. a), b), h) nebo i) ZoOO


Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se při zachování anonymity s Vámi Příslušná osoba bude moci spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.


3. Jak lze Oznámení učinit


Oznamovatel může Oznámení podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému tzv. Příslušné osobě:

 • písemně, ústně, na žádost oznamovatele osobně
 • o ústním oznámení musí být pořízen záznam; se souhlasem oznamovatele je možné pořídit zvukovou nahrávku oznámení.


Příslušná osoba:

 • Soňa Horváthová


Mailem na adresu: vos@jaropojisteni.cz

Telefonicky na číslo: +420 730 516 977

V listinné podobě nebo osobně (po předchozí domluvě termínu) na adrese: Na Hrázi 4551/3, 796 01 Prostějov


4. Náležitosti Oznámení

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. V oznámení oznamovatel uvede své jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. Současně je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím bude Příslušná osoba komunikovat.


5. Povinnosti Oznamovatele


Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.


6. Vnější oznamovací systém


Ministerstvo spravedlnosti

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZoOO je možné podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, který je přístupný na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/


Finanční analytický úřad (FAÚ)

V případně protiprávního jednání spočívajícího v porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZAML“) se oznámení podává prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného FAÚ. Kontakty pro podání oznámení jsou dostupné na internetových stránkách FAÚ https://fau.gov.cz/kontakty.

Oznámení o porušení ZAML nelze podat prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti a přijímá je výlučně FAÚ.

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky