Informace o finančních službách uzavíraných na dálku

Informace pro zájemce o pojištění a pro spotřebitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy na dálku

podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění, a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku jsou smlouvy mezi spotřebitelem (pro tyto účely však pouze fyzickou osobou) a dodavatelem, které byly uzavřeny výhradně pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefon, fax, elektronická pošta, internet), které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, týkající se bankovních, platebních, úvěrových nebo pojistných služeb, smlouvy týkající se penzijního připojištění, smlouvy týkající se poskytování investičních služeb nebo smlouvy týkající se obchodů na trhu s investičními nástroji). Pravidla o finančních službách uzavíraných na dálku jsou právně zakotvena v ustanoveních § 1841 až 1851 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).


Pravidla použití prostředků komunikace na dálku

Prostředky komunikace na dálku, které umožňují individuální jednání, mohou být použity jedině v těchto případech:

  • poskytovatel v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy spotřebiteli sdělí náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby
  • poskytovatel poskytne spotřebiteli v textové podobě znění smlouvy i všeobecných obchodních podmínek dříve, než je spotřebitel smlouvou vázán; byla-li smlouva uzavřena na žádost spotřebitele s použitím takových prostředků komunikace na dálku, které toto neumožňují, splní podnikatel tuto povinnost okamžitě po uzavření smlouvy
  • spotřebiteli není poskytovatelem odpíráno právo poskytnout mu na základě jeho žádosti smlouvu i všeobecné obchodní podmínky v tištěné podobě, a to kdykoliv během trvání smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, ani právo opakovaně měnit prostředky komunikace na dálku (například z písemného na e-mailový), pokud nestanoví smlouva jinak nebo pokud to nevylučuje povaha poskytovaných služeb


Objednávka musí být potvrzena neprodleně po jejím obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.


Byla-li smlouva uzavřena na žádost spotřebitele s použitím takových prostředků komunikace na dálku, které neumožňují sdělit smluvní podmínky a další výše uvedené údaje (tzv. předsmluvní informace), sdělí poskytovatel finanční služby tyto informace okamžitě po uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy, např. s využitím telefonu nedojde, pokud v průběhu rozhovoru nebude jednoznačným způsobem sjednán obsah závazku v rozsahu, představujícím podstatné náležitosti dané smlouvy a spotřebitel neprojeví jednoznačným způsobem vůli být sjednanými závazky vázán.


Následně uzavřená smlouva, jíž se sjednává poskytování finančních služeb, musí být v souladu s údaji, které byly spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy. Má-li se obsah smlouvy přesto od těchto údajů lišit, musí to být spotřebiteli sděleno před uzavřením smlouvy a změny musí být ve smlouvě výslovně označeny; jinak platí jako obsah smlouvy údaj pro spotřebitele příznivější.


Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Jestliže byla uzavřena smlouva o finančních službách za použití prostředků komunikace na dálku, vzniká spotřebiteli právo na odstoupení od této smlouvy. Odstoupením se smlouva od samého počátku ruší a dochází tak k situaci, jako by smlouva vůbec uzavřena nebyla. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy.

Pokud byly zákonem požadované předsmluvní informace sděleny spotřebiteli až po uzavření smlouvy, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byly tyto informace sděleny. Od smlouvy o životním pojištění nebo o penzijním připojištění má spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy byl podnikatelem informován, že byla uzavřena smlouva na dálku.


Od uzavřené smlouvy nelze odstoupit, pokud:

  1. cena finančních služeb, které jsou předmětem smlouvy, závisí na pohybech cen na finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby k devizovým hodnotám a investičním nástrojům
  2. se jedná o smlouvu o cestovním pojištění nebo o pojištění zavazadel nebo o podobném krátkodobém pojištění s pojistnou dobou kratší než jeden měsíc


Důsledky odstoupení spotřebitele od smlouvy:

  1. poskytovatel finanční služby může po spotřebiteli požadovat neprodlené zaplacení ceny jen za službu do této doby již skutečně poskytnutou, přičemž cena nesmí být nepřiměřená rozsahu poskytnuté služby. Právo na zaplacení ceny však podnikateli nevznikne, pokud začal plnit před uplynutím lhůty pro odstoupení, aniž s tím spotřebitel souhlasil nebo pokud podnikatel neprokáže, že spotřebitele poučil o svém právu požadovat cenu nebo její přiměřenou část při odstoupení spotřebitele od smlouvy
  2. poskytovatel finanční služby má povinnost vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to neprodleně, nejpozději však do třiceti dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Také spotřebitel je povinen vrátit podnikateli všechny peněžní prostředky nebo jiný majetek, který od něho na základě smlouvy přijal, nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy oznámení o odstoupení od smlouvy odeslal


Informační povinnosti dodavatele (poskytovatele finanční služby)

Jméno, právní forma, identifikační číslo zprostředkovatele a označení soudu, který toto číslo přidělil (včetně skutečnosti, že se jedná o zprostředkovatele)

Společnosti JARO pojištění s.r.o. se sídlem Na hrázi 4551/3, Prostějov, 796 01, Česká republika, IČO: 27856461, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 91816 vedená u Krajského soudu v Brně dne 11.září 2008.

Společnost JARO pojištění s.r.o. je zapsána v evidenci České národní banky jako samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, tuto informaci je možné ověřit na internetové stránce: https://www.cnb.cz/cnb/jerrs

Adresa sídla zprostředkovatele (včetně názvu státu) Na hrázi 4551/3, Prostějov, 796 01, Česká republika
Společnost jedná v roli Pojišťovacího zprostředkovatele, veškeré informace jsou k dispozici www.jaropojisteni.cz
Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu V České republice vykonává dohled nad činností pojistitele Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
Vyřizování stížností

Stížnosti lze podat písemně na adrese sídla zprostředkovatele: Na hrázi 4551/3, Prostějov, 796 01, Česká republika, který se ke stížnosti písemně vyjádří nejdéle do 30 pracovních dnů od jejího přijetí, nebo u České národní banky (www.cnb.cz).

Pro mimosoudní řešení sporů z pojištění je příslušná Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz) anebo Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Případná žaloba může být podána u věcně a místně příslušného soudu v ČR.

Komplexní informace je k dispozici na www.jaropojisteni.cz

Právo rozhodné pro zprostředkování a pojistnou smlouvu Pravidla o finančních službách uzavíraných na dálku jsou právně zakotvena v ustanoveních § 1841 až 1851 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Právní vztahy z pojistné smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
Možnost odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku a praktické pokyny pro toto odstoupení Formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení na adrese: https://www.jaropojisteni.cz.Tento formulář obsahuje i pokyny pro odstoupení od smlouvy, včetně adresy místa, na které má být oznámení o odstoupení od smlouvy zasláno.
Povaha odměny pracovníků (v souvislosti se sjednávaným pojištěním) Pojištění je sjednáváno prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele, odměnou je provize.
Způsob určení výše pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění Je uveden v příslušných pojistných podmínkách uzavíraného produktu pojištění a v ustanovení občanského zákoníku.
Důsledky pro zákazníka v případě porušení povinností vyplývajících z pojištění Vyplývají z příslušných pojistných podmínek a ustanovení občanského zákoníku.
Platby vyplývající z pojistné smlouvy a hrazené nad rámec pojistného (popř. způsob metody výpočtu, není-li možné určit jejich výši) Žádné platby hrazené nad rámec pojistného nejsou.

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky