Udržitelnost v oblasti finančních trhů

Informace o přístupu k udržitelnosti v oblasti pojištění od pojistitelů pro rezervotvorné životní pojištění


Úvod

Společnost JARO pojištění s.r.o., IČO: jako samostatný zprostředkovatel distribuující rezervotvorné pojištění, při kterém dochází k poskytnutí rady (dále jen „Společnost“) prostřednictvím tohoto dokumentu informuje potenciální zákazníky a zákazníky Společnosti (dohromady jen „Zákazníci") o problematice udržitelného rozvoje a o přístupu Společnosti k udržitelnosti v oblasti finančních služeb.


Dne 25. září 2015 přijalo Valné shromáždění OSN nový globální rámec pro udržitelný rozvoj, tzv. Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, jejímž základem je 17 cílů udržitelného rozvoje1. Evropská unie potvrdila své odhodlání a odhodlání svých členských států k provádění této Agendy pro udržitelný rozvoj. 

Za účelem naplnění těchto cílů přijala Evropská unie soubor právních norem, které mají pomoci směrovat volný kapitál do podniků, které v rámci své činnosti v různé míře zohledňují strategii udržitelného rozvoje. Část povinností dopadá i na činnost Společnosti v oblasti rezervotvorného pojištění.

Relevantní právní předpisy EU pro tuto oblast naleznete zde.

Těmito pokyny v případě, že je distribuováno rezervotvorné pojištění se má distributor řídit. Je jednoznačně nutné zjišťovat postoj zákazníka k udržitelnosti rozvoje a podle jeho rozhodnutí v rámci investice - rezervotvorné části postupovat. 

Je nutné, aby odpovídající produkt včetně příslušného dotazníku pro zjišťování tohoto postoje obsahoval, a tudíž byl pojistitelem v rámci poskytování postupu dle § 79 ZDPZ

(RADA) dostatečně identifikován.

Obsahově je složité určit přesně jednotným dotazníkem preferenci zákazníka, a proto je nezbytné používat v tomto případě u produktů s investiční složkou instrumenty z portfolia pojistitelů.


1 S cíli udržitelného rozvoje dle OSN (tzv. SDGs), se můžete seznámit zde.


Výklad nejdůležitějších pojmů

Níže uvádíme hlavní pojmy, které Vám pomohou dostatečně pochopit principy regulace udržitelného financování a učinit informované rozhodnutí, zdali a jakým způsobem chcete začlenit udržitelnost do svých investic.

 • Nařízení SFDR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.
 • Nařízení o taxonomii - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.

 • Rezervotvorné pojištění – životní pojištění, které umožňuje vytvářet z předepsaného pojistného kapitálovou rezervu (pojistný produkt s investiční složkou).

 • Faktory udržitelnosti (tzv. ESG faktory) jsou:

  • Environmentální faktory (Environment – E) 
   Tyto faktory se zaměřují na oblast ochrany životního prostředí (klima, přírodní zdroje, opatření proti znečišťování, zpracování odpadů, dekarbonizace apod.).
  • Sociální faktory (Social – S)
   Tyto faktory postihují otázky týkající se společenské odpovědnosti podniků; do této skupiny lze zařadit například oblast lidského kapitálu (hodnocení pracovních podmínek, standardy řízení práce, rozvoj a podpora růstu zaměstnanců, férovost odměňování, dodržování lidských práv), dále různé odpovědnosti spojené s předmětem činnosti podniku a jeho výrobky (bezpečnost a kvalita produktů, dopady činnosti podniku na společnost, standardy dodavatelských řetězců apod.).

  • faktory udržitelného systému správy a řízení (Governance – G) 
   Tyto faktory se zabývají hodnocením způsobu řízení organizace a lze mezi ně zařadit například kvalitu vnitřní kontroly a postupů v rámci podniku, genderovou vyrovnanost, průhlednost majetkové struktury, účetnictví apod.

 • Udržitelná investice je investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:

  1. Environmentálním cílům (E), jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství

   nebo 

  2. Sociálním cílům (S), zejména investice, která přispívají k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, a současně za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení (G), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

 • Environmentálně udržitelná investice je investice do jedné nebo více hospodářských činností, které se kvalifikují jako environmentálně udržitelné dle Nařízení o taxonomii.
 • Enviromentální cíle dle Nařízení o taxonomii jsou:
  1. zmírňování změny klimatu;
  2. přizpůsobování se změně klimatu;
  3. udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů;
  4. přechod na oběhové hospodářství;
  5. prevence a omezování znečištění;
  6. ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.
 • Riziko týkající se udržitelnosti je událost nebo situace v environmentální oblasti (E), sociální oblasti (S) nebo v oblasti správy a řízení (G), která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.
 • Hlavní nepřiznivé dopady na Faktory udržitelnosti jsou nejvýznamnější negativní dopady investičních rozhodnutí na Faktory udržitelnosti (ESG Faktory).
 • Preference týkající se udržitelnosti je volba Zákazníka, pokud jde o to, zda, a pokud ano, do jaké míry, by do jeho investic měl být začleněn jeden nebo několik z následujících pojistných produktů s investiční složkou:

  1. Pojistný produkt s investiční složkou, u něhož zákazník určí, že se minimální podíl investuje do Environmentálně udržitelných investic;
  2. Pojistný produkt s investiční složkou, u něhož zákazník určí, že se minimální podíl investuje do Udržitelných investic;
  3. Pojistný produkt s investiční složkou, který zohledňuje Hlavní nepříznivé dopady na Faktory udržitelnosti, přičemž kvalitativní nebo kvantitativní prvky prokazující předmětné zohlednění určuje Zákazník.
 • Klasifikace pojistných produktů s investiční složkou dle Nařízení SFDR z hlediska míry souladu s cíli udržitelného rozvoje:

  1. Pojistné produkty s investiční složkou, které sledují cíl Udržitelných investic (čl. 9 Nařízení SFDR) – jedná se o pojistné produkty s investiční složkou s nejvyšší mírou souladu s cíli udržitelného rozvoje a jsou označovány jako tzv. „Dark green“;
  2. Pojistné produkty s investiční složkou, které prosazují environmentální (E) nebo sociální (S) vlastnosti (Faktory), ale nesledují cíl Udržitelných investic (čl. 8 Nařízení SFDR) – jedná se o pojistné produkty s investiční složkou s nižší mírou souladu s cíli udržitelného rozvoje, než pojistné produkty s investiční složkou uvedené pod písm. a), a jsou označovány jako tzv. „Light green“;

Pojistné produkty s investiční složkou, které zohledňují hlavní nepříznivé dopady na Faktory udržitelnosti (čl. 6 Nařízení SFDR) – jedná se o pojistné produkty s investiční složkou s nižší mírou souladu s cíli udržitelného rozvoje než pojistné produkty s investiční složkou uvedené pod písm. b).


Rezervotvorné životní pojištění

Společnost při distribuci Rezervotvorného pojištění, tj. pojistných produktů s investiční složkou, zohledňuje Hlavní nepříznivé dopady na Faktory udržitelnosti, a to zejména prostřednictvím následujících oblastí:

 • v rámci systému řízení pojistných produktů (cílové trhy pojistných produktů);
 • v rámci řízení střetů zájmů;
 • při poskytování rady u zprostředkování Rezervotvorného pojištění.

Při poskytování poradenství k pojistným produktům s investiční složkou (Rezervotvorné pojištění) potom Společnost dodržuje následující zásady a pravidla v souladu s pokyny od „Tvůrce produktu“

 • prostřednictvím investičního dotazníku od Zákazníka získává a vyhodnocuje informace o jeho případných Preferencích týkajících se udržitelnosti;
 • zjišťuje a průběžně aktualizuje informace týkající se vlastností doporučovaných pojistných produktů s investiční složkou včetně Faktorů udržitelnosti, které má k dispozici od „Tvůrců produktu“ ;
 • informuje Zákazníka o výsledku posouzení pravděpodobných dopadů Rizik týkajících se udržitelnosti na hodnotu pojistných produktů s investiční složkou, k nimž poskytuje poradenství, na základě, které podkladů a informací, které má k dispozici od „Tvůrců produktu“
 • poskytuje Zákazníkovi poradenství k pojistným produktům s investiční složkou, které odpovídají Preferencím Zákazníka týkajících se udržitelnosti a při teto činnosti se drží podkladů, informací a určení cílového trhu, která má k dispozici od „Tvůrce produktu“;
 • v rámci prohlášení o vhodnosti informuje Zákazníka rovněž o tom, zda jsou investiční cíle Zákazníka dosaženy zohledněním jeho Preferencí týkajících se udržitelnosti;
 • nedoporučí Zákazníkovi pojistné produkty s investiční složkou jako produkty, které splňují Preference Zákazníka týkající se udržitelnosti, pokud tyto pojistné produkty předmětné Preference nesplňují, přičemž Zákazníkovi vysvětlí důvody, proč tak neučinila, a o těchto důvodech vede záznam;
 • pokud žádný pojistný produkt s investiční složkou nesplňuje Preference Zákazníka týkající se udržitelnosti a Zákazník se rozhodne v této souvislosti upravit své Preference týkající se udržitelnosti, vede záznamy o rozhodnutí Zákazníka, včetně důvodů tohoto rozhodnutí.


JARO pojištění s.r.o.

5.1.2024

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky