ESG - politika udržitelnosti

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech pojišťovacího
poradenství na faktory udržitelnosti

JARO pojištění s.r.o. zveřejňuje informace podle čl. 4 odst. 5 Nařízení (EU) 2019/2088
v souladu s čl. 11 odst. 1, příp. čl. 13 odst. 1 Nařízení (EU) 2022/1288 a čl. 11 odst. 3,
příp. čl. 13 odst. 3 Nařízení (EU) 2022/1288


Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost je zveřejňováno v souladu s nařízením (EU) 2019/2088, ze dne 27. listopadu 2019, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“), a dále v souladu s nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288, ze dne 6. dubna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, pokud jde o regulační technické normy, které upřesňují podrobnosti týkající se obsahu a struktury informací ve vztahu k zásadě „významně nepoškozovat“ a které upřesňují obsah, metodologie a strukturu informací ve vztahu k ukazatelům udržitelnosti a nepříznivým dopadům na udržitelnost a obsah a strukturu informací ve vztahu k prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a cílů udržitelných investic v dokumentech před uzavřením smlouvy, na webových stránkách a v pravidelných zprávách (dále jen „RTS“).


JARO pojištění s.r.o. v současné době neřadí a nevybírá produkty na základě konkrétní metodologie ukazatelů hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, či kritérií nebo prahových hodnot vycházejících z hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, a to i v souvislosti s postupně zveřejňovanými a zpracovávanými informacemi účastníky finančního trhu, a současně se začleňovanou problematikou hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti z pozice investičních rozhodnutí při realizaci pojišťovacího poradenství. K pojišťovacímu poradenství Společnosti dochází na úrovni jednotlivých finančních poradců Společnosti, a tedy i k doporučení pojistných produktů s investiční složkou v souladu s potřebami a požadavky klienta, jeho preferencemi týkajících se udržitelnosti a jejich specifiky, dostupnými informacemi zveřejňovanými účastníky trhu, a posouzení všech těchto faktorů.


Za současného stavu v rámci JARO pojištění s.r.o. a při zohlednění informací z finančního trhu vyplynulo, že výslovný zájem klientů o udržitelné produkty činí přibližně marginální procento (do 1,6%). Z tohoto důvodu uvádíme stanovisko nezohledňovat nepříznivé dopady pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnost.


Při realizaci distribuční činnosti je proto plně odkázána na informace, dokumenty, stanovení cílových trhů a určování dopadu v rámci Udržitelnosti na „Tvůrce produktu“ a tyto reprodukuje dále směrem k zákazníkům.


1.Transparentnost politik pro začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do poskytnutého poradenství

JARO pojištění s.r.o. aktuálně do produktového portfolia nevybírá, neřadí ani nefiltruje pojistné produkty s investiční složkou (produkty rezervotvotného pojištění) na základě ukazatelů, vlastností či rizik týkajících se udržitelnosti ani nemá stanovené jiné politiky týkající se začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého poradenství.


2. Nezohledňování nepříznivých dopadů poradenství na faktory udržitelnosti

JARO pojištění s.r.o. v souladu s čl. 4 odst. 5 SFDR prohlašuje, že v současné době nezohledňuje jako finanční poradce ve svém pojišťovacím poradenství žádné nepříznivé dopady investičního rozhodnutí na faktory udržitelnosti.


Důvody pro toto prohlášení jsou následující:

JARO pojištění s.r.o. nabízí svým klientům široké portfolio produktů včetně udržitelných produktů řazených pod čl. 8 i 9 SFDR. Z vyhodnocení zákaznické základny a požadavků, potřeb a cílů našich klientů je zřejmé, že oblast udržitelných investic se teprve začíná na trhu v ČR prosazovat a v distribuci JARO pojištění s.r.o. je stále nízký zájem klientů o produkty zohledňující „Udržitelnost“. JARO pojištění s.r.o. tak cítí poptávku a povinnost nabízet svým klientům co nejširší a nejpestřejší portfolio, tedy všechny produkty, k jejichž distribuci je oprávněn, a to včetně udržitelných, i těch, které jejich tvůrci neoznačují jako udržitelné.


Dalším důvodem pro tento postup je skutečnost, že při krátkém časovém odstupu od zahájení distribuce udržitelných produktů, legislativních změnách a změnách jejich zařazení, nemá JARO pojištění s.r.o. dostatek jasných dat vzhledem k nízkému zájmu zákazníků, a tak nemůže odpovědně určit a identifikovat hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí v případě životního pojištění s investiční složkou na faktory udržitelnosti.


JARO pojištění s.r.o. výsledky investičních rozhodnutí svých klientů v oblasti udržitelnosti bude nadále sledovat a na základě zpětné vazby, při dostatečném počtu zákazníků, provede řádné vyhodnocení, které bude průběžně zohledňovat v souladu s požadavky SFDR a navazujících právních předpisů. Pro tyto účely JARO pojištění s.r.o. bude tuto informaci v pravidelných, nejméně ročních intervalech aktualizovat v souladu se zněním a nabytím účinnosti Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1253 a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1257) ze dne 2.8.2022. Současný stav v rámci JARO pojištění s.r.o., svědčí o minimálním zájmu a tendenci distribuovat takovýto produkt a dále dle informací z finančního trhu vyplynulo, že výslovný zájem klientů o udržitelné produkty činí přibližně marginální procento (do 1,6%).


3. Zásady odměňování zaměstnanců a poradců JARO pojištění s.r.o. a začleňování rizik udržitelnosti do těchto zásad dle čl. 5 odst. 1 SFDR

Zásady odměňování jsou popsány ve vnitřních předpisech JARO pojištění s.r.o., kde jsou definovány zásady pobídek pro obě kategorie a požadavky na kvalifikaci pracovníků a finančních poradců v rámci jednotlivých stupňů, jsou zde určeny jednotlivé složky odměny a důvody pro její přiznání či nepřiznání, v současnosti však neobsahují samostatná kritéria, která by vázala odměnu či některé její složky na snižování rizik udržitelnosti či na distribuci udržitelných produktů.


V souladu se řízením rizik a hodnotami JARO pojištění s.r.o. je cílem systému odměňování zajistit, aby motivoval všechny odměňované subjekty k řádnému výkonu práce a zprostředkování optimálních finančních produktů našim klientům.


Naším cílem je zabránit možnému střetu zájmů a podstupování nadměrného rizika spojeného s poškozením našich klientů, ztrátou dobré pověsti a poškození firemní kultury, kterou JARO pojištění s.r.o. dlouhodobě buduje.


4. JARO pojištění s.r.o. jako společensky odpovědná firma

Nezávisle na povinnostech při distribuční činnosti dle SFDR týkajících se udržitelnosti zohledňujeme a dodržujeme následující:

  • Přijetí a dodržování vlastního etického kodexu
  • Přijetí a dodržování předpisů s ohledem na prevenci korupce a předcházení střetu zájmů;
  • Zavádění a zlepšování elektronických procesů a postupné plnění ambice být “bezpapírovou společností“


JARO pojištění s.r.o.

5.1.2024

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky