ESG - politika udržitelnosti

ESG - politika udržitelnosti

POLITIKA ZAČLEŇOVÁNÍ RIZIK TÝKAJÍCÍCH SE UDRŽITELNOSTI (ESG)


Společnost JARO pojištění s.r.o. (dále jako “Společnost”)se sídlem Na Hrázi 4551/3, Prostějov, 796 01, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91816, je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) jako finanční poradce povinna ke zveřejnění informací týkajících se udržitelnosti ve vztahu k pojišťovacím produktům.


Společnost je dle definic uvedených v Nařízení SFDR finančním poradcem (tj. poskytovatelem poradenství při distribuci rezervotvorného životního pojištění), a proto na ní určité povinnosti stanovené Nařízením SFDR dopadají.


Nařízení stanovuje pravidla pro účastníky finančního trhu a zprostředkovatele pojištění, které se týkají transparentnosti začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do postupů a o poskytování informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k pojistným produktům. Toto Nařízení se v souvislosti s předmětem činnosti Společnosti vztahuje zejména na zveřejňování informací u pojistných produktů životního pojištění s investiční složkou.


Udržitelnou investicí se dle Nařízení rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům. Jedná se především o investice měřené např.:


  1. klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů,

  2. ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství,

  3. investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů.

  4. společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.


Společnost zohledňuje v souladu s Nařízením případné nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, kterými se dle Nařízení rozumí environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, také dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.


Všechny nepříznivé dopady se společnost snaží zohledňovat při výkonu předmětu své podnikatelské činnosti.


Politika začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

V případě, že v rámci činnosti samostatného zprostředkovatele pojištění Společnost zprostředkovává pojistné produkty životního pojištění s investiční složkou jsou v rámci poskytnutí rady, ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, zohledněny stěžejní nepříznivé dopady na udržitelnost, které by měly odpovídat politikám začleňování rizik v souvislosti s udržitelností.


Pro vyhodnocování a úpravy politik začleňování rizik týkajících se udržitelnosti je Společnost ve velké míře závislá na informacích o vlastnostech zprostředkovávaných pojistných produktů poskytovaných jejich tvůrci (pojistiteli). Povinnost zveřejňovat nepříznivé dopady na udržitelnost na úrovni finančních produktů je dle Nařízení účinná od 30.12.2022


S ohledem na výše uvedené v současné době Společnost nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti v rámci svého investičního rozhodování a zprostředkování pojištění zohledňuje pouze tam, kde jsou tyto informace známy od tvůrců pojistných produktů.


Tvůrci jednotlivých pojistných produktů s investiční složkou, s nimiž Společnost spolupracuje a jejichž finanční produkty zprostředkovává klientům, se integrací rizik týkajících se udržitelnosti zabývají a sledují je již od samotné tvorby produktu a také průběžně hodnotí, zda daný produkt splňuje požadavky právních předpisů týkajících se udržitelnosti. Tyto své poznatky následně promítají do produktů (jeho investiční složky) a zohledňují je v rámci informací o cílovém trhu na svých informačních mediích.


Zprostředkovatelé pojištění, pokud je to možné, zohledňují postoj zákazníků k „Udržitelnosti“ a následně jim představují v rámci poskytnutí rady takové pojistné produkty, které mají za cíl podporovat enviromentální nebo sociální vlastnosti nebo které mají za cíl příznivý dopad na životní prostředí a společnost.


Zásady odměňování

Zásady odměňování Společnosti jsou nastaveny transparentně a jsou konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, jsou založeny na principech rovnosti a neutrality. Zaměstnanci a finanční poradci jsou odměňováni nezávisle na jejich genderu, rase, národnosti, občanství, občanských postojích, náboženském přesvědčení a vyznání či věku tak, aby byla vyloučena jakákoliv diskriminace. Současně, vzhledem k nedostatečným informacím a přebírání produktů od tvůrců produktů v případě, že sám tvůrce neprovede úpravy v odměňování, které by implementovaly pravidla taxonomie, nemá distributor možnost případné změny aktivně aplikovat.

Závěr

Informace, uvedené tomto dokumentu jsou základními informacemi pro naplnění povinností, stanovené Nařízením SFDR.JARO pojištění s.r.o.

31.8.2023

Verze 2.0_ 2023

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky